Skogsbada i cirkel

Delta i 5 träffar med mindfulness i naturen på Hisingen.

Låt naturen läka dig

Skogen har läkt människan sedan urminnes tiden, men i Japan utvecklades det moderna konceptet med "skogsbad". Här är skogsbaden en del av en uttalad nationell plan sedan 1980-talet, som ett led i att minska psykisk ohälsa för människor som arbetar i städer. Planen kallas för Shinrin yoku, vilket betyder att bara vara med träden, utan krav på aktivitet. Trädens läkande effekt för kropp och själ är både vetenskapligt belagd och omvittnad.  Vilka de verksamma ingredienserna är finns inget entydigt resultat kring, men de oljor som träden utsöndrar anses vara en anledning. Skogen bör vara minst 75 år gammal för ge optimal effekt. Vill du lära dig mer om skogsbadens läkande effekter, läs denna artikel. 

Vill du själv prova på naturens läkande krafter? Följ med i denna cirkel som genomförs under 5 tillfällen under sep-oktober 2021.
Datum och plats kommer. Litteratur: Trädens hemliga liv,  av Peter Wohlleben (valfritt).
Cirkelledare: Angela Aylward, beteendevetare


Mindfulness i skogen hjälper dig att
  • Bli medveten om dina tankar
  • Göra eller tänka på en sak i taget
  • Skilja på tankar och på händelser
  • Uppmärksamma din kropps reaktioner
  • Tänka klart innan du agerar
  • Känna att du är en del av en större helhet
  • Läka tillsammans med naturens växlingar

Visste du detta om träd?

 • Träd i en skog bildar ett sammanhängande system som fungerar som en superorganism, som en myrstack fast i större skala.
 • Träden samarbetar, utbyter näringsämnen och hjälper varandra i nödsituationer. De utjämnar styrkor och svagheter sinsemellan via rötterna. De träd som producerar mycket sockerlösning ger till de som har det sämre.
 • Ett träds rötter kan genom att koppla ihop sig med svampar bli del av ett underjordiskt nätverk, ett slags ”wood wide web” som kan binda ihop hela skogar i en tät väv. Genom dessa kan träden skicka budskap och varna andra träd för exempelvis insektsangrepp eller torka.
 • Träden konkurrerar inte med varandra, i stället är det viktigt för träden att bevara skogen som en skog. Det ökar chanserna att de själva överlever.
 • Äldre skogar (500 år) utför bättre ekosystemtjänster åt oss, än nyare, planterade skogar.
 • Ekosystemtjänster innebär produktion av syre, mat, rent vatten, reglera klimatet, förhindra översvämning och jorderosion.
 • Träd bör växa långsamt på miniminivå, under trädets första hundra år i livet, för att trädet ska kunna uppnå en hög ålder. När trädet växer långsamt blir vedcellerna mycket små vilket gör trädet motståndskraftigt mot t ex stormar och svampangrepp.

Källa:  Trädens hemliga liv, av Peter Wohlleben
Bilden nedan är från Nordens Ark i Bohuslän.