Vanliga frågor

Vad är energimedicin?
Energimedicin är ett samlingsnamn för olika typer av behandlingar som utgår ifrån ett holistisk perspektiv på människan, det vill säga att kropp, sinne och själ hänger ihop och påverkar varandra. Det finns många inriktningar och varianter på detta synsätt. I Angelas verksamhet är energimedicinen inriktad mot "medicin för anden". Behandlingar och samtal för själen påverkar i sin tur vår fysiska kropp och vårt mentala välmående.

Vem kan kalla sig Reikiterapeut?

Att kalla sig Reikiterapeut är ingen skyddad titel. Kunskapen är en andlig tradition som förmedlas från lärare till elev och den har förgrenat sig i olika riktningar. En professionell Reikiterapeut behöver kontinuerligt arbeta med sig själv och sin egen utveckling, eftersom terapeuten är en energikanal. En reikiterapeut bör även ha någon form av utbildning i samtalsmetodik, för att kunna möta de funderingar som klienten bär på. 

Vad innebär lineage?
Lineage betyder arv och redovisas i vissa kurser utifrån vem som skapat en gren och hur initieringen sedan har förmedlats vidare. En del anser att lineage har betydelse med andra anser att alla initieringar egentligen sker i förhållande till källan, läraren är bara någon som faciliteter kontakten och är ett stöd på vägen. För dem som tror att lineage är viktig så anses initieringen blir "bättre" i vissa lineager eller med vissa reikigrenar och det blir viktigt med exklusivitet och varumärkespatent, etc. Angela är inte av denna uppfattning utan ser all energi som varje människas födslorätt. Hennes roll är bara att hjälpa dig att skapa kontakten.

Hur fungerar Reiki?
"Re" står för universell och "ki" står för livsenergi på Japanska. Reiki bidrar till hälsa eftersom ett starkt energiflöde i kroppen är en grundförutsättning för läkning och motståndskraft. Metoden lindrar smärta, stress och oro genom avslappning och att öka mängden livsenergi. Det är en form av energibalansering där energin letar sig fram dit den behövs som bäst i individens energisystem. Det kan liknas vid ett rinnande vatten i en uttorkad bäck med håligheter - energin forsar fram och fyller upp håligheterna automatiskt.

Är energimedicin sjukvård?

Nej. Reiki och annan energi healing kallas både för komplementärmedicin och alternativmedicin men ska aldrig ersätta konventionell skolmedicin. Energimedicin är förebyggande friskvård och ett komplement. Om du är sjuk ska du alltid söka läkarvård. Forskningen om energimedicin generellt är nästan obefintlig, men det finns ett antal studier som visar på Reikins nytta även inom den kliniska vården. Reikiforskning hittar du här.


Vad är blockeringar?
Reiki gör att blockerad energi kan börja flöda fritt i energisystemet igen. Det kan medföra att eventuella nedtryckta känslor kan bubbla upp till ytan, så som sorg, vrede etc. Känslorna kommer upp eftersom de behöver släppas ut. Begynnande fysiska tillstånd kan skyndas på, så som att en förkylning bryter ut. Förändring kan även ske på det sociala planet - i relationer, yrkesmässigt etc, om du befinner dig i en situation som inte är bra för dig. Eventuell förändring är alltid av godo. En energibalansering stärker energin i ditt system där du behöver det som mest. Effekten upplevs därför olika.

Är Reiki bara en placeboeffekt?
Reiki fungerar oavsett om "man tror på det eller ej". Din intention kring ditt mående - den så kallade placeboeffekten - är naturligtvis ändå betydelsefull och förstärker effekten. Flera aspekter samspelar på ett komplext sätt i människors hälsa. Placebo är verksamt, lägg där till "det helande utrymmet" som terapeuten erbjuder genom att möta klienten. Där utöver har beröringen i sig en terapeutisk effekt. En studie från 2017 om Reiki som smärtlindring konstaterar att placebo gav bättre resultat än kontrollgruppen, men den grupp som fick Reiki visade ännu bättre resultat än "sham-Reiki-gruppen"/placebo. Att Reiki minskar smärta är högst relevant för skolmedicinen, eftersom smärtmedicinering är den näst största marknaden i läkemedelsvärlden. 


Hur många behandlingar behövs?
Antalet behandlingar som behövs är individuellt. För den som vill unna sig en avkopplande upplevelse så kan Reiki vara en härlig engångssession. Vid svår smärta eller svåra känslominnen så kan det ta flera gånger innan den önskade effekten uppträder. Exempelvis har personer som varit utsatta för trauman ofta smärtor i kroppen som är kopplade till en känsla som "fastnat". Energin kan då börja arbete på en fysisk nivå och efter hand även med sinnet och känslorna, när personen är redo. Så för den som går i behandling återkommande gånger så bearbetas olika saker vid olika tillfällen. Det kan i dessa fall även finnas ett behov av att prata och samtal kan varvas med Reiki.

Räcker det med bara Reiki?
Ibland är svaret ja, andra gånger är Reiki ett komplement till annan behandling, beroende på vilka besvär klienten har. Ibland behövs rådgivande samtal för att identifiera grundorsaken till svårigheter och vilka handlingsalternativ som finns framåt. Många som vänder sig till alternativa metoder har sökt hjälp i olika former men kommer inte till roten av sina problem. Resultatet blir att symtomen kan lindras på kort sikt, men grundorsaken kvarstår. För dig som önskar djupgående vägledning om grundorsaken till stress erbjuds konsultation. Kursen Energibalans erbjuds för kunder som vill öka sin energi och förmåga till stresshantering genom ändrade tankemönster. Soul retrieval är för dig som vill arbeta mer djupgående kring ett problem/trauma/komplex.

Kan Reiki ges till barn?
Ja. Till exempel har barn som befinner sig på autismspektrat visat sig svara bra på reiki som en form av icke-verbal behandling. En pilotstudie där föräldrar gett reiki till sina barn visar på en tydligt lugnande effekt.  Läs artikeln från I care 4 autism. Komplementärmedicinska behandlingar får ges till barn över 8 år i Sverige, så till Angela är barn som fyllt 8 år välkomna. För föräldrar som vill ge Reiki till sina barn finns alltså inte någon åldersgräns.

Kan Reiki kombineras med antidepressiv medicinering?
Ja. Medicinering som är ordinerad av läkare kan kombineras med Reiki. Medicinering kan vara en hjälp för att komma ur ett låst läge och orka ta tag i viktiga delar av livet igen.

Kan Reiki ges till djur?
Ja. Reiki kan till exempel ges till hund, katt eller häst som har spänningar eller lider av stress. Alla djur vill däremot inte ta emot. Om djuret drar sig undan måste det respekteras.

Kan Reiki förklaras vetenskapligt?
Effekten av Reiki kan mätas vetenskapligt i kontrollerade studier (se ovan) men att fullt förklara vad som händer med vetenskaplig terminologi är ännu inte möjligt. Vi måste söka svaren inom både fysiken och metafysiken och det är ett kunskapsfält under utveckling. Kanske kan vi aldrig hitta några absolut svar, eftersom metafysiken inte är absolut. Där emot kan vi spekulera i den vetenskapliga förklaringen, så långt våra begrepp och språkliga kategorier tillåter. Ett perspektiv är att kvanfysiken idag bekräftar det som andliga mästare haft kunskap om sedan tusentals år, nämligen att allt i universum är energi som i sin yttersta form vibrerar på olika frekvenser. Energin kan uppfattas som materia, som ljud, som tankar, som känslor etc. Hur energin uppfattas är alltid beroende av subjektet som varseblir den. Det finns ingen "objektiv" verklighet, utan vi kan påverka vad vi upplever genom vår intention. 

Fungerar Reiki verkligen på distans?
Ja, men berörande Reiki passar bättre i vissa fall. Distansbehandlingar är i princip lika effektivt som direkt Reiki, eftersom Reiki existerar i en energidimension som är oberoende av tid och rum. Men, beröring har i sig en terapeutisk och smärtlindrande effekt, vilket visats i omfattande forskning. För många klienter är dessutom ett fysiskt möte med terapeuten något som hjälper till att öka avslappningen, eller så känns det värdefullt med social kontakt av någon annan anledning. För dig som söker för smärttillstånd, djupgående stress eller trauma så rekommenderas berörande Reiki. Distans Reiki passar i mindre komplexa situationer.
 

Är Reiki en religion?
Nej, Reiki är inte religion utan en metod som är en del av en andlig tradition. Den innehåller inga trosläror eller dogmer. Människor med olika livsåskådningar utövar och blir hjälpta av Reiki, som brukar liknas vid en hundraprocentig ljus energi från livets källa, oavsett hur man benämner den. GBG Reiki har kunder som är icke-troende, kristna, muslimer, nyandliga... Alla är välkomna!

Varifrån kommer Reiki?
Reiki har buddhistiska och shintoiztiska/japanskt shamanska rötter. Helandetekniken bygger på samma princip som t.e.x akupunktur, akupressur och yoga där livsenergin anses flöda i kroppens chakran och meridianer. Legenden säger att det var en man vid namn Mikao Usui som "återupptäckte" denna universiella livsenergi efter 21 dagars fastande och meditation vid Kurama Mountain utanför Kyoto i Japan runt 1900-talet. Usuis andliga identitet är inte helt fastställd, men han var sannolikt en buddhistisk munk eller shintôistisk präst eller kanske en kombination av båda. I Japan vid denna tidpunkt sammanstrålade buddhism, taoism och shintoism (en naturreligion med shamanska inslag, kallad Shugendô) för många utövare. En av hans efterföljare har även spridit att han skulle ha utbildat sig till kristen präst, denna uppfattning har dock mer eller mindre övergivits. Legenden säger att Usui sökte efter den uråldriga helandeteknik som historiens två största andliga mästare och helare använt sig av; Buddha och Jesus.

Har en reikiterapeut kontakt med "andar"?
Eftersom Reiki agerar i en andlig sfär så ställs ibland frågan om terapeuten kontaktar andar eller astrala medvetanden. Generellt är svaret nej - inom Reiki åkallas inte "andar" till bortgångna nära och kära. Där emot ber terapeuten om hjälp från ljuset (av troende ofta kallat för Gud). Ibland tar ändå avlidna anhöriga kontakt med terapeuter som är mediala, för att få förmedla budskap. Om budskapet leder till ökat helande för klienten så förmedlar Angela dem.

 

Vad säger Skatteverket om Reiki som friskvård?
Stresshantering såväl som Reiki är avdragsgillt som förebyggande och rehabiliterande friskvård. SNI koden för Reiki är 96040, samma som för massage/kroppsbehandlingar. Paragrafen som beslutet togs utifrån kan hittas på www.skatteverket.se (rättsinformation, skatteverkets ställningstagande, välj år 2005, arbetsgivarområdet, 20050427, paragraf 4.1). Beslutet innebär att individen kan använda sina friskvårdspengar för att få Reikibehandlingar och att företag kan köpa tjänster till sina anställda i förebyggande syfte för hälsan och välbefinnandet. Citerat ur paragrafen:

"Gemensamt för dessa behandlingsformer är att de bl.a. syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete. Dessutom kan behandlingarna också ha positiva effekter för personer som har sömn- och koncentrationssvårigheter orsakade av stress på arbetsplatsen."

 

Varför finns det olika slags Reiki?
Traditionen har förgrenat sig i olika riktningar. Det viktigaste är att hitta en terapeut eller lärare som du känner förtroende för.
 

Vad skiljer Reiki från shamansk healing? 
Reiki är en utstrålande healingform  som alla kan lära sig, oavsett förkunskaper. Shamansk healing kräver mer aktiv påverkan från terapeuten/healern och förutsätter större kunskaper om den andliga dimensionen av ohälsa. Läs mer om olika healingformer här.

Hur blir jag själv en Reikiutövare?
För att kunna utöva Reiki behöver du gå steg 1. Alla med intentionen att förmedla läkande energi kan lära sig grunderna. Många utbildar sig enbart i självhelande syfte. Andra är nyfikna på Reikin som en väg till andligt växande och personlig utveckling.


Varför välja Usui Reiki?
Usui Reiki är ursprunget för all Reiki och ett bra ställe att börja sin reikiresa på. All energi kommer från samma källa och hur du integrerar en specifik energifrekvens beror delvis på din egen mognadsnivå. Alla energi av 100 procent kärlek är alltid av högsta vibration. Initieringen kan göras både traditionellt med en fysisk ceremoni eller med en modernare placeringsteknik även i Usui Reiki, det väljer eleven själv.


Vad är Usui Reiki?
Usui Reiki är den första, systematiserade formen av Reiki och den härstammar från Japan i början av 1900-talet. Legenden säger att det var en andlig lärare vid namn Mikao Usui som återupptäckte denna universiella livsenergi efter 21 dagars fastande och meditation vid Kurama Mountain utanför Kyoto i Japan. Usuis andliga identitet är inte helt fastställd, men han var sannolikt en buddhistisk munk eller shintôistisk präst eller kanske en kombination av båda. I Japan vid denna tidpunkt sammanstrålade buddhism, taoism och shintoism (en naturreligion med shamanska inslag, kallad Shugendô) för många utövare. Usui själv kallade metoden för Usui Shiki Ryoho / Usuis system för naturlig läkning. Det är ett helande hantverk eller konstform som existerar i samma ögonblick som utövaren med 100 procent ren intention väljer att hela från hjärtat. Eller med upphovsmannen Usuis egna ord, Reiki är "den hemliga konsten att bjuda in lyckan". Den villkorslösa kärleken är den grundläggande spirituella principen för hur Reiki främjar vår självläkning och är en medicin "för anden".

Vad är Kundalini Reiki?

Vill du aktivera din kundalini-flamma på ett mjukt sätt? Eller har du redan upplevt ett kundalinivaknande och vill balansera dina chakran? Kundalini Reiki är medvetandets energi och en frekvens av Reiki som kanaliserats och spridits av dansken Ole Gabrielsen. Det är kristallklar energi som vidgar nadin (kroppens huvudsakliga energimeridian) och chakrana och därigenom ökar vår förmåga att ladda vårt system med livsenergi. Samtidigt aktiveras ditt andliga DNA till en grad perfekt för dig så att du kan få ökad insikt i varför din själ valt den livsväg du vandrar idag. Aktiveringen ökar dessutom medvetenheten om vad som skiljer olika energifrekvenser åt och hur det de kompletterar varandra. Kundalini Reiki är ett fantastiskt verktyg för dig som vill vidga ditt transpersonella kärleksmedvetande. Det är ett mastersystem så du kommer att kunna ge det vidare till andra. Innehåller även helande för tidigare liv. Förkunskaper: Reiki Steg 2.

Vad är Jinlap Maitri Reiki?
Jinlap Maitri är en modern version av det tibetanska helande systemet "The medicin Buddha". Jinlap Maitri betyder "välsignelsen av helande och kärlek" och kan genomgås av den som är Reiki Master. Systemet har spridits av Dr John Williams, DD, med ursprung hos tibetanen Lama Gompo Tseten. Du ansluts till dessa kraftfulla energier genom mantran och meditationer som aktiverar energierna. Du kommer att arbeta med ljud, ljus och intellekt för att uppnå medkänsla, tomhet (potential), visdom och skicklighet. Manualen täcker bland annat 9 andningar och de 5 elementen. De fem elementenergierna förbereder eleven för att kunna utöva avancerad andlig healing på klienters energifält. Förkunskaper: Reiki Master.

Är det nödvändigt att initieras i Reiki för att "höja sin frekvens"?
Nej. Reiki är ett verktyg bland flera andra. Att höja sin energifrekvens är inte beroende av vare sig reiki eller en viss reikiinriktning. En del reikiinriktningar marknadsförs som av högre vibration och som dessutom kräver "uppgraderingar" med jämna mellanrum. Detta är en förenkling av hur energimedicin fungerar och stämmer inte enligt Angelas erfarenhet som empat, då hon har utövat och jämfört flera system samt även arbetar med intuitiv och shamansk healing. All energi kommer från samma källa och hur du integrerar en specifik energifrekvens beror på din egen mognadsnivå.

Läs mer om soul retrievals.

Var utbildades Angela?

- Kundalini Reiki Millenium Master, Ole Gabrielsen, DK, 2019, Lineage: Upphovsmannen Ole Gabrielsen - Angela
- Usui Reiki Master, Bodil Strängliden, Höör, 2019, Lineage: okänd
- Usui/Holy Fire Reiki, Gun Moss Bjerling, Göteborg, 2019, Lineage: upphovsmannen William Lee Rand - Gun Moss Bjerling - Angela
- Angel tarot, grundkurs för skaparen av tarot decket, Radleigh Valentine, US, 2019
- Jinlap Maitri Reiki Master, Lama Gompo Tsesten /Sunshine academy of Metapysics, UK, 2020, Lineage: okänd
-Magickal Shaman Lightworker Master, Linda Colibert /Sunshine academy of Metapysics, UK, 2020, Lineage: okänd
- Shamanska riterna Munay Ki, Alberto Villoldo /Sunshine academy of Metapysics, UK, 2021, Lineage: okänd  


I LinkedIn profilen hittar du hennes akademiska studier och tidigare yrkesbana.