Olika former av healing – vad skiljer dem åt?

Enligt det energimedicinska synsättet så består människan inte bara av en fysisk kropp utan även av flera "subtila kroppar". De subtila kropparna  består av mer förfinade vågor av energi än den fysiska kroppen som är väldigt tät energimassa (materia). Healing är ett sätt att rikta behandling till dessa subtila kroppar och healing kan delas in i tre övergripande former:

Teknisk healing – t ex akupressur som handlar om att fysiskt frigöra ett utrymme för livsenergin. Teknisk healing inriktar sig på den fysiska kroppen för att den i sin tur ska påverka våra subtila kroppar (se mer om subtila kroppar lite längre ner).

Manuell healing – att med hjälp av healerns egen energi påverka klientens subtila kroppar. Manuell healing kan vara verksam, men det finns även risker förknippade. Eftersom terapeuten ska göra ett ingrepp i klientens energifält (till exempel för att avlägsna negativa energiband) gäller det att terapeuten vet precis vad den gör, annars kan det få effekter som inte är önskvärda. En annan risk är att terapeuten tömmer sig själv på sin egen energi, för att hjälpa sin klient.

Kanaliserad/Utstrålande healing – healern/terapeuten skapar en port till universums oändliga tillgång av helande energi. Healingen verkar direkt på alla de subtila kropparna. Denna healing kan inte "gå fel".

Många healers kombinerar de olika healingformerna genom att till exempel låta Reiki verka på orsaksnivå och en teknisk eller manuell healing på symptomnivå. Vilken healing form som är mest verksam beror på terapeutens individuella förmågor och klientens behov. En del menar att teknik och manuell inblandning är överflödigt, medan andra ser det som ett sätt att komma djupare in på specifika problem hos klienten.  

Reiki är en form av kanaliserad healing, det vill säga att Reiki healern är en kanal för universums läkande energi. Healerns roll är relativt passiv och innebär "bara" att öppna upp för och överlämna sig till den universella kärleken, bortom personligheten. Det kombineras med avsikt att rikta healingen till den specifika klienten. En medial Reiki healer kan även identifiera klientens symtom eller intuitivt veta vad som är fel och att dela med sig av denna information till klienten. 

Utstrålande healing fungerar på så vis att healern i en meditativ upplevelse når en djup nivå av kärlek, enighet och/eller personlig vision av Gudomlighet och riktar det tillståndet mot mottagaren. Inom Reikin gör vi detta genom att skapa kontakt  genom symbolmeditation. En erfaren healer kan även framkalla intensiva hjärnvågsmönster av alfa-, beta,- och deltavågar och som bidrar ytterligare till healingen. Detta sker genom att klientens hjärnvågor synkroniseras med healerns. En av de starkaste healingupplevelserna i den kanaliserade healingen är en djup känsla av överlämnande, fulländning och tacksamhet till livet. 

Vad är subtila kroppar?
De subtila kropparna är olika slags kraftfält som tillsammans med den fysiska kroppen utgör en persons hela väsen. Det finns lite olika sätt att beskriva de subtila kropparna på och hur många de är i antal.  I västerländsk tradition pratar man ofta om auran/eteriska kroppen, astralkroppen, mentalkroppen och kausalkroppen.

Den eteriska kroppen är det som vi ser eller känner i andra människors aura. Den ligger nära vår fysiska kropp och återspeglar vår hälsa/flödet av livsenergin och tillståndet i de andra subtila kropparna. Auran sägs även skapa instinktiva rädslor som skydd för vår fysiska kropp, t ex att inte gå för nära klippkanter eller simma på för djupt vatten. Forskningen har hittills inte kunnat bevisa existensen av en aura men i vardaglig kunskap så är det den karisma eller ”känsla” en människa lämnar runt sig. Det finns olika antaganden om hur stor utsträckning auran har i och utanför rumtiden, men för den som utvecklat sitt sjätte sinne så är auran en källa till mer information eftersom den både ses och kännas. Empaten kan till exempel känna andras aura ”som sin egen” när empatens aura smälter ihop med andras aura. Det är alltså viktigt som healer att lära sig att skilja på sin egen energi och klientens. En healer måste även alltid träna sig i att frigöra sig från subjektivitet, genom kontemplation. Egna personliga värderingar och trosuppfattningar och känslor måste läggas åt sidan för att kunna hjälpa någon annan på djupet.

Den andra nivån är astralkroppen och den kallas ibland även för känslokroppen. Med denna kropp kan shamaner göra själsresor i den astrala dimensionen. Shamanresor är en form av manuell healing som syftar till att reparera skador i astralkroppen, genom så kallad soul retrivial. Traditionell shamansim ser resorna som ett sätt att "hämta hem förlorade själsbitar".  Ur ett nutida shamanskt Reikiperspektiv ser jag det inte som att "bitar" förloras utan det handlar just om att läka astralkroppens minnen och öka graden av kontakt med själen. Eftersom känslorna skapas i denna sfär är det här många sjukdomar har sitt ursprung.

Den tredje nivån är mentalkroppen som är kopplad till alla våra tankar och vårt ego, men även mer abstrakta idéer så som vår livsfilosofi. Även här kan skapas grund för sjukdom om vi lever i mentala föreställningar som inte är bra för oss. Den sista nivån är kausalkroppen, själen (högre jag). Målet för meditation, bön och andliga övningar är ofta att få kontakt med detta tillstånd. Själen är förbundet med universums ovillkorliga kärlek. Kausalkroppen kan även upplevas i form av vår intuition, ibland som en stark drivande känsla, en aha-upplevelse eller som en viskning om vad som ska hända.

I Reiki strömmar energin till samtliga nivåer; auran/eteriska kroppen och den emotionella och mentala kroppen. Energin går dit den behövs bäst. Reikin omfattar även kausalkroppen eller ”själen” och skapar utrymmet för klienten att komma i närmare kontakt med sin kausalkropp. Kontakten med kausalkroppen är något mer oförutsägbar eftersom den inträffar av ”nåd” och beror på klientens inställning. En stark upplevelse av kausalkroppen handlar om att släppa taget om rädslan och vara totalt överlämnad till något bortom självet  – den universella kraften av hundra procent ljus och kärlek.

 --------------------------------
Texten är bland annat inspirerad av den holistiska läkaren Dr Helen E Dziemidkos bok: Energimedicin. En banbrytande vägledning till komplementära behandlingsmetoder.
---------------------------------

Lär dig reiki healing.
Boka en andlig healing med soul retrieval.
Boka en reikibehandling.
Du kanske också vill läsa Kan man förlora en bit av själen?


------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.